เอกสารประกอบสินเชื่อ

 

เอกสารส่วนตัว

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม
 • สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ / สกุล
 • สำเนาทะเบียนสมรส
 

 เอกสารทางการเงิน

 • กรณีพนักงานบริษัท / ข้่าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
 • ใบรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 3 เดือน 
 • Statement บัญชีเงินเดือน / เงินออม ย้อนหลัง 6 เดือน 
 • ภงด. 90/91 , 50 ทวิ
 • ทรัพย์สินปลอดภาระเช่น ที่ดิน รถยนต์
 • เอกสารสนับสนุนรายได้เพิ่มเติมเพื่อแสดงแหล่งที่มาของรายได้อื่นๆ
 

 กรณีเจ้าของกิจการ

 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / ใบทะเบียนการค้า / สัญญาเช่า
 • สำเนางบดุล ย้อนหลัง 2 ปี 
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาบัญชีส่วนบุคคลและกิจการ ย้อนหลัง 6 เดือน 
 • ทรัพย์สินปลอดภาระ เช่น ที่ดิน รถยนต์
 • สำเนาบิล / ใบเสร็จ ในการสั่งซื้อ / ส่ง สินค้า 
 • เอกสารสนับสนุนรายได้เพิ่มเติมเพื่อแสดงแหล่งที่มาของรายได้อื่นๆ
Visitors: 15,705